Warunki przystąpienia do egzaminu oraz wymagania techniczne na stopnie mistrzowskie Aikikai obowiązujące w Polsce (Polska Federacja Aikido, Rada Techniczna, dn. 26.01.2019 r.)

 

1 DAN

Warunki przystąpienia:

- ukończone 17 lat,
- minimum 1 rok po egzaminie na 1 kyu PFA, przy zachowaniu warunku min. 70 dni treningowych w tym okresie,
- udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 1 kyu,
- minimum 2 staże z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
- rekomendacja shidoin PFA.

Wymagania techniczne:

- jak na 6-1 kyu,
- tanto dori (z ataków: shomen uchi, yokomen uchi, chudan tsuki).

 

2 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 2 lata po egzaminie na 1 dan, przy zachowaniu warunku min. 200 dni treningowych w tym okresie,
- udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 1 dan,
- minimum 3 staże z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
- rekomendacja shidoin PFA.

Wymagania techniczne:

- jak na 1 DAN,
- tachi dori minimum 5 dowolnych technik z ataku shomen uchi,
- futari gake – ju waza.

  

3 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 3 lata po egzaminie na 2 dan, przy zachowaniu warunku min. 300 dni treningowych w tym okresie,
- udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 2 dan,
- minimum 4 staże z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
- rekomendacja Członka Rady Technicznej PFA.

Wymagania techniczne:

- jak na 1- 2 DAN,
- jo dori minimum 5 dowolnych technik z ataku chudan tsuki,
- taninzu gake – ju waza.

 

4 DAN

Warunki przystąpienia:

- minimum 4 lata po egzaminie na 3 dan, przy zachowaniu warunku min. 400 dni treningowych w tym okresie,
- udział w przynajmniej 2 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 3 dan,
- minimum 5 staży z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
- rekomendacja  trzech członków Rady Technicznej PFA.

Wymagania techniczne:

- zakres egzaminu określa przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z członkami Komisji.

 

5 DAN

Warunki uzyskania stopnia:

- minimum 5 lat po egzaminie na 4 DAN,
- złożenie wniosku (druki PFA) w terminie do 10 maja każdego roku
- posiadanie tytułu Shidoin
- promotor aplikującego posiada stopień min. 6 dan
-przeprowadzenie treningu na KST lub innym stażu wskazanym przez Radę Techniczną.

 

W razie uzyskania na egzaminie DAN oceny negatywnej (egzamin niezdany) do ponownego egzaminu można przystąpić po upływie jednego roku. W przypadku złożenia wniosku przez zainteresowanego, termin ten może ulec skróceniu do 6 miesięcy. Wniosek należy złożyć u Sekretarza RT. Warunkiem skrócenia terminu jest przystąpienie do egzaminu przed Komisją, która oceniła egzamin negatywnie. Sekretarz RT po zasięgnięciu opinii Komisji wyznacza datę egzaminu.

Zgłoszenia na egzaminy należy kierować na formularzu określonym przez PFA do sekretariatu PFA lub przekazać bezpośrednio przed egzaminem przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

Osoba będąca uke podczas egzaminu na stopień dan powinna posiadać następujący stopień:

- minimum 1 dan dla zdającego na 1 dan (dwóch uke ),
- minimum 1 dan dla zdającego na 2 dan (dwóch uke ),
- minimum 2 dan dla zdającego na 3 dan (trzech uke ),
- minimum 2 dan dla zdającego na 4 dan (trzech uke).

Zdający egzamin we własnym zakresie zabezpiecza udział uke.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopnie dan jest obecność na egzaminie instruktora PFA promującego osobę egzaminowaną.

Na wniosek zainteresowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Techniczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poza granicami kraju.  Czynności rejestracyjne powinny się odbywać na drukach i za pośrednictwem PFA.

Potwierdzeniem liczby dni treningowych wymaganych na poszczególne stopnie jest oświadczenie instruktora prowadzącego złożone na piśmie.

 

Regulacja dotycząca członków Shoryukai Polska, dodana przez P. Zdunowskiego w dn. 17.02.2014 r.:

W przypadku pojęcia "staż z instruktorem posiadającym minimum 6 dan" dla członków Shoryukai Polska, przynajmniej jeden ze staży pomiędzy poszczególnymi stopniami dan oznacza staż z senseiem Katsuyuki Shimamoto, senseiem Ruudem Van Ginkel, ewentualnie innym uczniem senseia Shimamoto posiadającym stopień minimum 6 dan.

Copyright © 2024 Warszawski Klub Aikido Aikikai Paweł Zdunowski, wszystkie prawa zastrzeżone.